ISS Skjold Skævinge


Vedtægter for

 

Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge

 

Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

 

Foreningens Navn

§ 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted er: Hillerød kommune.

stk. 2 Foreningen er tilsluttet DGI Nordsjælland som 32. kreds. Foreningen er tilsluttet DIF. 

Foreningens Formål

§ 2 stk. 1 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkelte og fællesskabets sundhed og trivsel.

Afdelinger

§ 3 stk. 1 Foreningen har for nærværende afdelinger for: badminton, fodbold, gymnastik, håndbold og skydning. Nye afdelinger kan etableres uden ændringer i disse vedtægter.

Medlemmer

§ 4 stk. 1 Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.

stk. 2 Enhver person kan optages som aktivt medlem af en eller flere afdelinger. Anmodning om optagelse rettes til de respektive afdelinger og er gyldig efter betaling af kontingent.

stk. 3 Enhver person med interesse for foreningens virke kan optages som passivt medlem, uden stemmeret. Anmodning om optagelse rettes til hovedbestyrelsen.

stk. 4 Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

stk. 5 En person, som nægtes optagelse i en afdeling, kan anke til hovedbestyrelsen, som har den endelige afgørelse.

stk. 6 Et medlem, som er i restance i en afdeling, kan nægtes deltagelse i såvel denne afdeling, som øvrige afdelinger.

stk. 7 Udmeldelse sker ved henvendelse til de respektive afdelinger.

Kontingent

§ 5 stk. 1 De enkelte afdelinger og passive medlemmer betaler kontingent til foreningens hovedkasse. Kontingentets størrelse fastsættes på foreningens generalforsamling.

stk. 2 De aktive medlemmer betaler kontingent til den eller de afdelinger, de er medlem af, forud og bindende for en hel sæson.

stk. 3 Æresmedlemmer er kontingentfri. 

 

 

Medlemsforpligtelser

§ 6 stk. 1 Ethvert medlem er forpligtet til at overholde de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, samt de af hovedbestyrelsen fastsatte regler, og skal desuden under udøvelse af sine aktiviteter i foreningen udvise sømmelig og tilbørlig optræden.

stk. 2 Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem medlemmer og afdelinger eller medlemmer indbyrdes, kan disse indbringes for hovedbestyrelsen, som har den endelige afgørelse.

stk. 3 Såfremt et medlem overtræder sine forpligtelser iflg. § 6 stk. 1, kan forholdet af et afdelingsudvalg indbringes for hovedbestyrelsen, som afgør sagen.

stk. 4 Afgørelse om udelukkelse af et medlem, kan af dette indankes for DGI.

 

Generalforsamling

§ 7 stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af februar måned.

stk. 3 Ekstra-ordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 medlemmer tilsender hovedbestyrelsens formand skriftlig begæring herom, vedlagt en dagsorden.

stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand (lige år)
7. Valg af Kasserer og Sekretær (ulige år)
8. Valg af en revisor og evt. suppleant. (suppleant i lige år)
9. Valg af fanebærer eller fanebærersuppleant (fanebærer i lige år)
10. Fastsættelse af kontingent
11. Eventuelt

stk. 5 Alle valg gælder for 2 år

stk. 6 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annoncering i et af de lokale ugeblade. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

stk. 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til ændringer af vedtægterne 2/3 af de afgivne stemmer.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes.

stk. 8 Alle aktive medlemmer over 16 år har stemmeret.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max. 2 pr. repræsentant. 
Medlemmer under 16 år kan lade sig repræsentere ved forældre eller værge, heraf er dog kun 1 stemmeberettiget.
Gyldigt medlemskort (indbetalingskort) giver adgang til generalforsamlingen.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Denne underskrives af generalforsamlingens dirigent.

Ledelse

§ 8 stk. 1 Foreningen ledes af en hoved-bestyrelse bestående af formændene for de i § 3, stk. 1 nævnte afdelinger samt 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, nemlig formand, kasserer og sekretær/næstformand. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Ved forhandlinger med offentlige myndigheder repræsenteres foreningen af formand, kasserer og sekretær/næstformand eller af et ad hoc udvalg, nedsat af hovedbestyrelsen.

stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens regnskaber revideres af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal godkende og underskrive regnskabet.

 

Hoved-bestyrelsen

§ 9 stk. 1 Bestyrelsesmøder indkaldes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne incl. formanden eller næstformanden er til stede.

stk. 3 På bestyrelsesmøderne afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 4 Afdelingsformændene skal i tilfælde af forfald lade sig repræsentere af et medlem af afdelingens udvalg.

stk. 5 Bestyrelsen er i alle tilfælde ansvarlig over for generalforsamlingen.

stk. 6 Der føres protokol over bestyrelsesmøderne. Protokollen godkendes af bestyrelsen.

stk. 7 Bestyrelsen udfærdiger forretningsorden for foreningen og afdelingerne.

Afdelingsudvalg

§ 10 stk. 1 For hver af de i § 3 stk. 1 nævnte afdelinger vælges et udvalg på 3, 5, 7 eller 9 medlemmer, samt suppleanter. 
Udvalgene vælges på de enkelte afdelingers generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden d. 15. Februar.
Udvalgene vælges med et lige antal medlemmer i lige år og et ulige antal i ulige år og suppleanter når nogen afgår.
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når afdelingsudvalgene finder det påkrævet eller når 10 af afdelingens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.

stk. 2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Valg af formand 
Valg af udvalgsmedlemmer.
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt

stk. 3 Alle valg gælder for 2 år.

stk. 4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel, ved annoncering i et af de lokale ugeblade. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal.

stk. 5 Alle aktive medlemmer over 16 år har stemmeret.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max. 2 pr. repræsentant. Medlemmer under 16 år kan lade sig repræsentere ved forældre eller værge, heraf er dog kun stemmeberettiget.
Gyldigt medlemskort (indbetalingskort) giver adgang til generalforsamlingen.

stk. 6 Der føres protokol over afdelingens generalforsamling og møder.
Afdelingerne fører regnskab, som revideres af foreningens valgte revisorer. 
Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal godkende og underskrive regnskabet. Afdelingsudvalgene er ansvarlige over for hovedbestyrelsen, som til enhver tid kan kræve adgang til afdelingens protokol og regnskab. Afdelingsudvalgene må ikke foretage dispositioner, som kan medføre økonomisk risiko for foreningen eller afdelingernes eksistens.

stk. 7 Da skytteafdelingen er berettiget til at give våbenpåtegning, er afdelingens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

Kapital

§ 11 stk. 1 Det påhviler bestyrelsen at fremskaffe den til foreningens drift nødvendige kapital, dels ved låntagning og dels ved henlæggelser og afskrivninger.

stk. 2 Med 3 hovedbestyrelsesmedlemmers underskrifter, hvoraf den ene skal være formandens, købe, sælge eller pantsætte foreningens ejendom. 
På samme måde kan optages driftslån og kassekreditter i fornødent omfang.

Opløsning

§ 12 stk. 1 De i § 3 stk. 1 nævnte afdelinger kan ikke udmeldes af  Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge.

stk. 2 En afdelingsgeneralforsamling kan vedtage at indstille afdelingens aktiviteter for en periode af 2 år, med mindst 2/3 af afdelingens gyldige stemmer. 
I denne periode forvalter hovedbestyrelsen afdelingens aktiver uden bevægelser, og afdelingen kan i denne periode rekonstrueres.
Efter 2 års periodens udløb kan hovedgeneralforsamlingen vedtage at forlænge indstillingsperioden eller nedlægge afdelingen og overføre dens aktiver til hovedkassen.

§ 13 stk. 1 Opløsning af foreningen kan finde sted, når beslutning herom træffes med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer på 2 generalforsamlinger, med mindst 3 ugers mellemrum. 
Er opløsningen vedtaget, udpeger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, som i enhver henseende er berettiget til at tegne foreningen og som skal afhænd foreningens aktiver på bedst mulig måde.

stk. 2 Foreningens aktiver tilfalder indenfor en periode af 10 år efter foreningens opløsning, en eventuelt nyoprettet idrætsforening med hjemsted i Skævinge By. 
I ovennævnte periode forvaltes foreningens aktiver af DGI Nordsjælland. 
Efter denne periodes udløb tilfalder foreningens aktiver Hillerød Kommune til fordeling til almennyttigt idrætsarbejde i Skævinge.

stk. 3 Foreningen er opløst når generalforsamlingen har godkendt regnskabet over likvidationen.

Således vedtaget på generalforsamling i Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge, den 24.2.2008.

 

__________________

Dirigent

Medlem
Bliv medlem
Hold Booking
Booking til introtime

Instruktør i Fitnesscentret


Mandag:
Kl. 16.00-19.00

Tirsdag:
Kl. 19.00-21.00

Onsdag:
Kl. 08.00-10.00
Kl. 16.00-18.00

Torsdag:
Kl. 08.30-10.30
Kl. 
16.00-18.00

Fredag

Søndag:
Kl. 10.00-12.00

Bemærk:

Der kan forekomme dage, hvor der ikke er instruktør til stede fx. ved sygdom eller ferieperioder  

ISS Fitness | Ny Harløsevej 15a | 3320 Skævinge | fitness.iss@gmail.com | CVR nr. 32 25 62 44